Agenda Fusievergadering

De ledenvergaderingen waar het besluit tot fusie bekrachtigd moet worden, zullen eind januari 2021 plaatsvinden.

St. Pietersrade: dinsdag 26 januari, 19.00 uur
HTM: donderdag 28 januari, 19.00 uur
Op het Zuiden: zaterdag 30 januari, 10.00 uur

Het uitgangspunt is dat de vergaderingen fysiek plaatsvinden. Deze zullen dan alleen toegankelijk zijn voor de leden die zich expliciet hebben aangemeld. Na aanmelding zal de locatie bepaald worden.

1) Opening en mededelingen

Ter vergadering

2) Toelichting op de fusie

Wat ging vooraf

In het werkplan van 2020 is opgenomen dat de huurdersorganisaties de mogelijkheden zouden onderzoeken om de samenwerking een stap verder te brengen. De eerste stap was al gezet door de administraties samen te brengen en samen gebruik te maken van het personeel dat op dit moment formeel nog in dienst is van Op het Zuiden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een aantal stappen. Allerleerst is de vraag aan de orde wat we willen bereiken met elkaar.

Welke doelen willen we realiseren

  • Draagvlak bij de achterban: De huurdersorganisaties moeten krachten bundelen om zich meer te verbinden met de achterban. Dit door een combinatie van online en lijfelijk aanwezige activiteiten. De huurdersorganisaties moeten een betekenend aantal leden vertegenwoordigen.
  • Continuïteit van de organisatie: de vrijwilligersorganisaties staan onder druk. Alle verenigingen hebben te maken met terugloop van het aantal vrijwiligers. De ledengroei komt door de gezamenlijke aanpak voorzichtig in de plus.
  • Een betere organisatie voor vrijwilligers: Feitelijk is er nu geen adequaat vrijwilligersbeleid. Een gezamenlijk, doordacht, vrijwilligersbeleid zal bijdragen aan meer (actieve) vrijwilligers.
  • Een kwalitatieve administratieve organisatie: de organisatie van de huurdersverenigingen van Wonen Zuid leidt tot veel administratie. Hierbij gaat het om relaties, leden, documenten (archief) en financiën. Dit is onlosmakelijk verbonden met een zelfstandig en onafhankelijk functionerende huurdersorganisatie
  • Beschikking over professionele ondersteuning: De huidige inzet van de personele ondersteuning kan niet door één vereniging gedragen worden.

Draagvlak

Bestuursleden: De bestuursleden zijn het erover eens dat de verenigingen moeten fuseren. Na een jarenlange samenwerking is dit een logische stap. Een fusie is ook noodzakelijk om de professionele ondersteuning vast te kunnen houden in de toekomst zodat de continuïteit van het huurderswerk bij Wonen Zuid wordt gewaarborgd.

Leden: Onder de leden van de huurdersorganisaties is een peiling gehouden. Uit deze peiling blijkt bijna helemaal unaniem dat de huurdersorganisaties de samenwerking verder moeten versterken door samenvoeging. Als het gaat om de lijn die de huurdersorganisaties tot op heden kiezen (de combinatie van individuele belangenbehartiging, het ondersteunen van bewonersgroepen en de beleidsbeinvloeding) blijkt dat de leden al deze drie onderwerpen belangrijk vinden maar dat de individuele belangenbehartiging met stip bovenaan staat.

3) Fusiebesluit

De besturen hebben besloten tot fusie. Dit betekent dat er een fusievoorstel is opgesteld met een bijbehorende toelichting. Deze documenten zijn ingediend bij de Kamer van Koophandel en zijn hieronder opgenomen.

Immers belanghebbenden moeten in de gelegenheid zijn om een eventueel bezwaar kenbaar te maken. Deze procedure is in december afgerond. De volgende stap is dat het hoogste orgaan van de vereniging, de ledenvergadering, de fusie moeten goedkeuren. Vanaf dat moment is de fusie een feit.

Het besluit tot fusie is nu aan de leden

4) Vervolgstappen (praktisch)

Ter vergadering

5) Rondvraag en sluiting