Huurdersvereniging Wonen Zuid, een nieuwe vereniging

Per 30 maart 2021 zijn de huurdersverenigingen HV HTM, HV St. Pietersrade en HV Op het Zuiden met elkaar gefuseerd. Deze fusie is het resultaat van een jarenlange samenwerking. Deze samenwerking heeft zich vooral ontwikkeld vanuit het overleg met Wonen Zuid. De verenigingen troffen elkaar aan de beleidsmatige en bestuurlijke overlegtafels en brachten ook gezamenlijk adviezen uit aan Wonen Zuid. De stap naar fusie was dan ook een logisch volgende stap in deze samenwerking.

Met de fusie is een compacte maar krachtige huurdersorganisatie ontstaan met een bestuur  dat voor nu betaat uit 5 bestuursleden en ongeveer 3.200 leden. Het bestuur wordt bijgestaan door twee bestuursadviseurs en een professionele organisatie. De eerste taak die het bestuur zichzelf heeft gesteld is het maken van een plan voor de toekomst. Lees gerust verder…

Een nieuwe toekomst…

De huurdersvereniging moet nadenken over haar toekomst. Daarbij spelen allerlei overwegingen. De continuïteit van de vereniging en de kwaliteit van de belangenbehartiging gaan daarbij voorop. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de leden alle aspecten van belangenbehartiging belangrijk vinden: beleidsbeinvloeding, het ondersteunen van bewonersgroepen en de individuele belangenbehartiging. Deze laatste staat overigens met stip bovenaan.

Een eerste analyse laat zien dat de de overlegstructuur die is ingericht met Wonen Zuid naar tevredenheid werkt. Dan gaat het om het bestuurlijk overleg, het beleidsmatig overleg en het individuele overleg (lees: de individuele belangenbehartiging). Het niveau van het wijk- en buurtgerichte overleg onttrekt zich een beetje aan het zicht van de formele overlegstructuur. Diet leidt dan ook tot de eerste conclusie: het overleg op wijk en buurtniveau moet beter verbonden worden met het beleidsmatige overleg.

Het bestuur ontwikkelt een denkrichting waarbij de bewonersgroepen die op wijk- en buurtniveau actief zijn, een positie krijgen binnen het overleg dat de Huurdersverening Wonen Zuid met Wonen Zuid voert. De eerste gedachten daarover bieden een krachtig perspectief waarbij vooral ook de bewonersgroepen in de positie komen zichzelf te versterken.

Hoe gaat het verder

De komende periode gaat het bestuur verder met het ontwikkelen van de nieuwe toekomstplannen van de vereniging. Het bestuur doet dit in nauw overleg met haar leden en overlegpartners. Wonen Zuid zal als belangrijkste overlegpartner nauw betrokken worden bij dit overleg. De verwachting is dat er er in de najaarsvergadering een plan kan worden voorgelegd aan de leden. Het eerste gesprek zal gevoerd worden met de leden tijdens de ledenvergadering op 10 juli.

Professionele organisatie

Met de fusie is de professionele continuÏteit voor de toekomst veilig gesteld. Door de schaalgrootte is het mogelijk om personeel te kunnen behouden voor de ondersteuning van het bestuur, de bewonerscommissies en de individuele belangenbehartiging.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Huurdersvereniging Wonen Zuid blijft gelijk. Contactgegevens staan vermeld onderaan pagina 4 van deze nieuwsbrief. Een bezoek aan kantoor is mogelijk, maar daar moet dan wel een afspraak voor worden gemaakt.