Veel gestelde vragen

Huurdersvereniging Wonen Zuid is de belangenbehartiger van de huurders van Wonen Zuid. Dit betekent dat wij ons inzetten voor de huurders en Wonen Zuid adviseren over alle belangrijke besluiten die zij neemt. Wij bewaken daarbij de belangen van de huurders.

Als een huurder gaat huren bij Wonen Zuid wordt de huurder gevraagd of hij/ zij ermee instemt om de contactgegevens door te geven aan de huurdersvereniging. Als de huurder daarmee instemt zal de huurdersorganisatie de huurder op de hoogte houden van haar activiteiten.

De huurdersvereniging zal de huurder dan uitnodigen om bijeenkomsten bij te wonen over bepaalde onderwerpen die voor de huurder van belang zijn.

Daarbij kan de huurder ook lid worden van de vereniging. Daarmee ontstaat het recht op inspraak, maar zeker zo belangrijk, ook een verzekering op ondersteuning in de relatie met Wonen Zuid. Huurders kunnen lid worden door dit formulier in te vullen. Let wel op: als de huurder geen lid is kan er ook geen ondersteuning worden gegeven.

Categorie: Over HWZ

In eerste instantie is het belangrijk om met de buren in gesprek te gaan. Kan dit niet, durf je dat niet of denk je dat het zinloos is gaan dan een praten met de buurtwerker of met iemand van het wijkcentrum. Als ook dit niet mogelijk is kan altijd ook de woningcorporatie worden benaderd. De woningcorporatie heeft een verplichting om huurders woongenot te leveren. Er bestaat dan ook een inspanningsverplichting om de overlast te doen stoppen. De woningcorporatie kan net een andere invalshoek kiezen en heeft ook meer mogelijkheden om met iemand in gesprek te gaan.

Als huurders aankloppen bij HWZ bij burenoverlast zal er altijd terug verwezen worden naar de woningcorporatie. HWZ kijkt dan wel naar de inzet van Wonen Zuid en of de huurder geholpen wordt. HWZ zal nooit zelf aan de slag gaan met overlast situaties.

Categorie: Vragen van huurders

Een huurder moet zelf de dakgoot schoonmaken. Of de huurder dit kan of hiertoe in de gelegenheid is doet niet ter zake. De wetgever heeft in het besluit kleine herstellingen deze verantwoordelijkheid neergelegd bij de huurder, voor zover de dakgoot voor de huurder bereikbaar is. Dit is natuurlijk een heikel punt. De wetgever heeft niet bedoeld te zeggen dat de dakgoot voor de huurder zelf (persoonlijke) bereikbaar moet zijn. Dit kan ook doordat de huurder hier een bedrijf voor moet inhuren. Dit kan in de praktijk leiden tot discussie. Daarom heeft HWZ al lang geleden met Wonen Zuid afspraken gemaakt dat huurders van seniorenwoningen hier niet zelf voor verantwoordelijk zijn. Evenals dakgoten die op een bepaalde hoogte zijn aangebracht (6 meter). Inmiddels zijn er veel corporaties die net als Wonen Zuid het schoonhouden van de dakgoot heeft opgenomen in het service abonnement.

Categorie: Vragen van huurders

Leden van HWZ kunnen zich aansluiten bij het overleg met Wonen Zuid om hun mening kenbaar te maken. Uiteraard kan dat niet zomaar. Dit moet dan goed georganiseerd worden, bijvoorbeeld met een inloop avond of een online bijeenkomst. HWZ wil overigens actiever worden met enquetes en het stellen van vragen aan de achterban om op die manier beter de mening van haar huurders te kunnen vertegenwoordigen. Leden die hier interesse in hebben kunnen zich melden bij het bestuur.

Categorie: Vragen van huurders

Uiteraard staat het huurders vrij om aan de juistheid van het energielabel te twijfelen. Belangrijk is dan om te onderbouwen waarom het label volgens jou niet juist is. Dit vergt dus inhoudelijke argumenten.

Je kunt Wonen Zuid niet dwingen een nieuw label te laten maken. Wel kan de huurder bij de verhuurder nadere informatie opvragen over de ‘energiegegevens’ van de woning die bij de vaststelling van het label zijn gebruikt.

Verder kan de huurder zelf een gecertificeerde adviseur inschakelen, om het label te controleren. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Een door die adviseur label neemt niet vanzelf de plaats in van het door de corporatie afgegeven label. Wel kan de huurder, bij een slechter label komt, Wonen Zuid benaderen. Op grond van dat label kan Wonen Zuid dan een beroep doen op de klachtenregeling van de adviseur die het label in opdracht van ons heeft vastgesteld.

Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij De Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/energielabel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. Voor een dergelijke stap wordt gezet is het verstandig om eerst de huurdersraad te benaderen.

Je kunt geen bezwaar maken tegen het definitieve energielabel. Dit kan alleen tegen een juridisch besluit van de overheid. Het energielabel is dat niet.

Dat is zeker mogelijk. In de praktijk komt het vaak voor dat woningen die ogenschijnlijk gelijk zijn toch verschillende energielabels hebben. Dit kan omdat er bijvoorbeeld door de jaren heen verschil is ontstaan in de woning bijvoorbeeld door woningverbetering of het gebruik van verschillende materialen of installaties.

Een energielabel is 10 jaar geldig. Tussentijdse wijzigingen in het label leiden niet tot de verplichting om een nieuw label te maken. Als de termijn van 10 jaar om is én er is geen nieuw energielabel gemaakt is de bouwjaarklasse leidend voor het aantal woningwaarderingspunten dat geteld wordt.

Het energielabel heeft invloed op de huurprijs. De verhuurder kan voor een energiezuinige woning een hogere huurprijs vragen dan een voor een woning die niet energiezuinig is. Dit komt omdat een energiezuinige woning meer woning waarderingspunten (WWS) krijgt en dus de maximaal toegestane huur hoger is. Het aantal punten voor voor de energieprestatie kan oplopen tot 44 punten.

De richtlijnen waar een energielabel aan moet voldoen en hoe dit moet worden opgesteld komen van de overheid. Energielabels worden gemaakt door zogenaamde ‘gecertificeerde instellingen’. Deze organisaties moeten aan een groot aantal eisen voldoen, evenals de zogenaamde ‘EPA-adviseurs’ die namens deze organisaties energielabels opstellen. Voor Wonen Zuid stelt Atriensis energielabels op. Periodiek worden gecertificeerde instellingen gecontroleerd door zogenaamde ‘certificerende instellingen’. Als er wijzigingen optreden in de richtlijnen en berekeningsmethodiek moeten EPA-adviseurs telkens opnieuw op examen. Alleen als ze daarvoor slagen blijven ze EPA-adviseur.

Als u de woning huurt moet het energielabel aan u worden overhandigd. In principe mag er geen woning worden verhuurd of verkocht zonder dat er een energielabel is afgegeven. Het energielabel van de woningen van Wonen Zuid zit in principe in de verhuur klapper die u bij aanvang huur heeft gekregen. Echter kunt de het label ook opzoeken op www.ep-online.nl door postcode en huisnummer in te vullen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu! Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven

Categorie: Energie