Wonen en Zorg bij Wonen Zuid

De woningnood staat hoog op de agenda in Nederland. Hoewel de woningnood vaak neergezet wordt als een probleem van de Randstad hebben de regio’s waar Wonen Zuid haar woningen heeft staan eigen uitdagingen. Ook in Limburg loopt de druk op de woningmarkt op en staat de beschikbaarheid van sociale huurwoningen steeds meer onder druk. Daarbij is het de vraag of het aanbod sociale huurwoningen wel aansluit op wat nodig is voor de woningzoekende van nu en van later.

Als we dat betrekken op het thema Wonen en Zorg is het de vraag of er nu, maar zeker ook in de toekomst, voldoende woningen geschikt zijn om zorg in kunnen ontvangen. Welke eisen worden er dan aan woningen gesteld? Is de woning in voldoende mate toe- en doorgankelijk, kan de woning vanuit een technisch perspectief aangepast worden op ontwikkelingen in de zorgtechnologie?

Wonen Zuid heeft een visie ontwikkeld op Wonen en Zorg. Deze visie is gepubliceerd op de website van Wonen Zuid. Kort gezegd komt erop neer dat Wonen Zuid zich ervoor inzet dat de huurders van Wonen Zuid voor zoveel als mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als er een zorgvraag ontstaat. Dat sluit aan bij het overheidsbeleid, en de wens van veel huurders, om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het niet alleen over de technische kwaliteit van de woningen maar ook over de behoeften van de verschillende doelgroepen en wat deze nodig hebben om goed en fijn te wonen.

De grote uitdaging is om de ontwikkeling van de woningvoorraad af te stemmen op de ontwikkeling van de doelgroep. Dan gaat het om demografische ontwikkelingen (omvang van de doelgroep, leeftijdsopbouw waaronder vergrijzing, gezinssamenstelling waaronder gezinsverdunning, economische perspectieven waaronder inkomensontwikkeling).

Om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor de verschillende doelgroepen met een (toekomstige) zorgvraag is het belangrijk dat Wonen Zuid kennis heeft van de ontwikkeling van de doelgroep. Dit doet Wonen Zuid door gebruik te maken van allerlei onderzoeken en publicaties en door zelf onderzoek te doen. Wonen Zuid brengt resultaten en kennis bij elkaar en maakt op basis daarvan beleidskeuzes die ertoe moeten leiden dat, zoals eerder gezegd, huurders zo lang als mogelijk in een passende woning in hun eigen buurt kunnen blijven wonen op met moment dat er een zorgvraag ontstaat!

Tijdens de algemene ledenvergadering zal Wonen Zuid een toelichting geven op haar beleid.

Wonen en Zorg: Ik heb er vertrouwen in dat ik in mijn eigen buurt kan blijven wonen als ik zorg nodig heb!

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...