WoonLastenWakers voor huurders aan de slag

De WoonlastenWakers is een samenwerkingsverband van alle huurdersorganisaties in Midden-Limburg. Het gaat om 8 huurdersorganisaties die samen de belangen vertegenwoordigen van 26.000 huurwoningen in de regio.

De huurdersorganisaties in Midden Limburg werken in eerste instantie samen om samen prestatieafspraken te maken. Dit zijn de afspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties over het volkshuisvestelijke beleid in de gemeente. Het vertrekpunt van de prestatieafspraken is de gemeentelijke woonvisie. Hierin staat hoe de gemeente invulling geeft aan de volkshuisvestelijke opgave de komende jaren. Deze woonvisie leidt in alle gevallen naar concrete activiteiten, bijvoorbeeld het bouwen en verhuren van woningen aan mensen die niet zelfstandig op de vrije markt een woning kunnen verwerven. De woningcorporaties geven hier vervolgens verdere invulling aan.

Omdat de huurders direct belanghebbenden zijn zij door de wetgever in de positie gebracht om mee te praten over deze prestatieafspraken. De belangrijkste onderwerpen waarover huurdersorganisaties praten zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de huurwoningen, Leefbaarheid in de wijken en buurten, Wonen met Zorg en duurzaamheid. Allemaal onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Het lijkt een ver van mijn bed show, maar uiteindelijk treft de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid alle burgers in de gemeente en de huurders in het bijzonder.

In 2018 is een grote huurdersraadpleging gehouden door de WoonLastenWakers. Daaruit is gebleken dat huurders zich het meeste zorgen maken over de betaalbaarheid van het Wonen Zuid gevolgd door het onderwerp leefbaarheid. Bij het onderwerp leefbaarheid gaan wij ons inzetten om de corporaties en gemeenten aan te sporen beter toe te zien op het onderhoud van het openbaar groen en op het onderhoud van de tuinen van de huurders. Slecht tuinonderhoud is niet alleen vervelend voor de uitstraling van de buurt maar is ook vaak een signaal dat er iets niet goed gaan achter de voordeur.

Als het gaat om de betaalbaarheid proberen wij bijvoorbeeld afspraken te maken zodat de huurders die graag willen verhuizen naar een nieuw appartement, vaak de laatste stap in de wooncarrière, dit kunnen doen met behoud van de huurprijs van de woning die zij achterlaten.

Samen met de andere huurdersorganisaties in Midden Limburg zullen wij ons blijven inzetten voor uw belangen. Dit doen wij rechtstreeks bij onze eigen corporatie en op regio niveau samen met de WoonlastenWakers.

De huurdersorganisaties die bij de WoonLastenWakers zijn aangesloten zijn:

  • SHMR van Wonen Limburg
  • SHML van Wonen Limburg
  • De huurdersraad van Wonen Zuid
  • HBV Bres van Woongoed 2_duizend
  • Roer je mond van Woningstichting Domus
  • Stichting Huurdersbelangen Susteren van Zo Wonen
  • En de huurders van Woningstichting St Joseph en Woningstichting Nederweert