Huurverlaging in 2021

Huurders van woningcorporaties komen in 2021 mogelijk in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Of dit ook voor u geldt is afhankelijk van de huurprijs van uw woning en uw huishoudinkomen.

HWZ maakt afspraken met Wonen Zuid

De Huurdersraad heeft overleg gevoerd met Wonen Zuid over de uitvoering van de huurverlaging. Daarbij heeft de Huurdersraad gepleit, vooruitlopend op de gegevens die Wonen Zuid krijgt van de Belastingdienst, om huurders op te roepen om in januari zelf een verzoek tot huurverlaging in te dienen als de huurder denkt daarvoor in aanmerking te komen. Hierover zijn afspraken gemaakt. Een van deze afspraken is, dat huurders die in januari een verzoek indienen één maand eerder in aanmerking kunnen komen voor huurverlaging dan oorspronkelijk de bedoeling. Namelijk 1 maart in plaats van 1 april. Dit kan een voordeel opleveren van wel enkele tientallen euro’s.

Daarnaast heeft de huurdersraad met Wonen Zuid kunnen afspreken dat de huurders die nu in aanmerking komen voor huurverlaging per 1 juli aanstaande geen huurverhoging krijgen. De overheid heeft een inkomenstabel samengesteld die u kunt gebruiken voor een eerste toets om te kijken of u voor huurverlaging in aanmerking komt.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging

De onderstaande tabel geeft u een eerste indruk of u in aanmerking kunt komen voor een huurverlaging. Met het inkomen wordt het huishoudinkomen bedoeld zoals de Belastingdienst dat over 2019 heeft vastgesteld. Heeft er in vanaf 1 januari 2020 een verlaging van het huishoudinkomen plaatsgevonden, waardoor dit inkomen in de 6 maanden voorafgaand aan uw verzoek tot huurverlaging lager is geworden dan een bepaalde grens? Dan kunt u alsnog een verzoek tot verlaging indienen. Verlaging van het huishoudinkomen kan bijvoorbeeld ontstaan door werkeloosheid, scheiding of pensioen. Let op: kinderen tot 27 jaar tellen niet mee om het huishoudinkomen te bepalen.

Als u een verzoek tot huurverlaging wilt doen op basis van uw bruto huishoudinkomen over de 6 maanden voorafgaand aan het verzoek, geldt de helft van de inkomensgrenzen zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Als u huurverlaging aanvraagt en de huurverlaging wordt toegekend dan gaat deze altijd in per de 1e dag van de 2e maand. Dus:

  • vóór 1 februari aanvragen dat wordt de huurverlaging doorgevoerd per 1 maart
  • in de periode 1 februari tot en met 31 maart aanvragen wordt de huurverlaging doorgevoerd per 1 april.
  • na 1 april (maar voor 1 mei) aanvragen wordt de huurverlaging doorgevoerd per 1 juni.
  • enz.

Wat moet u doen?

Kunt u pas in februari een verzoek indienen, en uw huishoudinkomen is in 2020 niet gewijzigd, wacht dan even. U krijgt dan van Wonen Zuid in februari een voorstel voor huurverlaging als dat op u van toepassing is. U hoeft dan zelf niets te doen.

Lukt het u wel om in januari een verzoek in te dienen dan staat op de website van Wonen Zuid hoe u de procedure moet doorlopen en welke documenten u bij een verzoek tot huurverlaging, als bewijslast moet meesturen.

Is uw inkomen in 2020 gewijzigd waardoor dit inkomen in de 6 maanden voorafgaand aan uw verzoek tot huurverlaging lager is geworden dan een bepaalde grens, dan moet u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen. Als daarover onduidelijkheden ontstaan laat dat dan gerust weten, wellicht kunnen wij u helpen.

Kijk goed naar uw huurtoeslag!

Mogelijk heeft de huurverlaging gevolgen voor de huurtoeslag. Als Wonen Zuid huurverlaging toekent is zij verplicht dit ook door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen. Daarom is het dringende advies, als u huurverlaging krijgt: controleer dan bij de Belastingdienst of dit gevolgen heeft voor de huurtoeslag die u ontvangt. Als u dan minder recht heeft op huurtoeslag en u laat het maandbedrag niet bijstellen loopt u het risico dat u moet terug betalen.

Anderstaligen

Spreekt u nog een andere taal naast de Nederlandse taal, dan wilt u deze boodschap misschien vertalen voor taalgenoten. Dit kan van belang zijn om mensen het voordeel niet te laten mislopen, en zeker zo belangrijk dat wij deze mensen nadrukkelijk wijzen op het aanpassen van de huurtoeslag om te voorkomen dat teveel uitbetaalde huurtoeslag wordt teruggevorderd. Laten we elkaar helpen! Als u de boodschap inspreekt zullen wij deze op onze website publiceren. Als u daar hulp bij nodig heeft laat het ons dan weten.

Enkele andere websites