In Memoriam Gerrit Pouwels

Gerrit die nog volop in het leven stond is na een kort ziekbed op 25 september 2023 vredig ingeslapen. Gerrit werd 85 jaar. Deze boodschap was niet geheel onverwacht maar kwam toch veel te snel. Dit leidt tot een abrupt einde van de vele fijne en waardevolle contacten die Gerrit onderhield in de Roermondse samenleving en ver daar buiten.

Wie Gerrit kent weet dat hij altijd onderweg was. Altijd onderweg naar het goede. Om een gezin te ondersteunen dat het moeilijk had of naar een vergadering van een van de vele organisaties waarin hij actief was. Gerrit heeft een kleurrijk levenspad doorlopen.

In 1965 begon hij als priester in het Roermondse Veld, een van de volkswijken in Roermond en ontwikkelde in de loop van de jaren een bijzonder carrière. Hij manifesteerde zich als opbouwwerker en is op enig moment ook in dienst getreden bij een van de voorlopers van de Roermondse Welzijnsinstelling het CMAD. Later ontmoette Gerrit zijn vrouw Yvonne waarna hij uittrad en het kerkelijk leven achter zich liet.

Gerrit was bijzonder betrokken bij mensen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevonden of anderszins hulp of ondersteuning nodig hadden. Vanuit dit engagement  raakte Gerrit betrokken bij de stadsvernieuwing in de jaren zeventig in het Roermondse Veld. Dit leidde ertoe dat Gerrit uitgesproken opvattingen ontwikkelde over de sociale volkshuisvesting en de wijze waarop de instituties in die tijd met bewoners omgingen. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor huurders. Eerst alleen in Roermond voor de huurders van Wonen Zuid maar later ook als lid van de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond en haar voorgangers. Zo is Gerrit als bestuurslid van het L(andelijk) O(mbudsteam) S(tadsvernieuwing) betrokken geweest bij de fusie met LOHB en NVH tot de Woonbond zoals wij die nu kennen.

Gerrit was ook een van de initiatiefnemers van het SLB, Stichting Limburgse Bewonersgroepen. Een provinciale organisatie waarin bewonersgroepen in Limburg samenkwamen en spraken over hun belangen met als doel gezamenlijke kennisopbouw om beleidsmakers te beïnvloedden om uiteindelijk de positie van huurders te versterken.

Vanuit zijn rol bij de Woonbond en zijn betrokkenheid bij Huurdersvereniging Wonen Zuid, was Gerrit een groot voorstander van professionele ondersteuning van huurdersorganisaties zoals hij dit bij zijn “eigen” huurdersvereniging heeft gerealiseerd. Daarmee gaf hij voor de eeuwwisseling al invulling aan een trend die nu pas echt goed op gang begint te komen. Een typerende quote van Gerrit uit het jubileumboek van de Woonbond met de titel ‘twintig jaar op de bres voor huurders” luidde: “Uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de lokale huurdersorganisaties en de vertegenwoordigers van de Provinciale Vergaderingen en de Verenigingsraad”.

Citaat André Thompson emeritus-hoogleraar renovatie “Gerrit Pouwels is van onschatbare waarde geweest voor de Woonbond.”

Naast het huurderswerk heeft Gerrit een belangrijke rol gespeeld in het behoud van Jongerencentrum De Terp en de opkomst van Kai in Sho, de judovereniging van Nol Hoffman die veel heeft betekend voor de jongeren in Roermond. Niet onbesproken mag blijven is de tomeloze inzet voor de kerstviering die Gerrit jaarlijks  met vele vrijwilligers organiseerde om eenzaamheid van veel Roermondenaars met de kerst te voorkomen. Meer dan 50 jaar heeft Gerrit zich hiervoor ingezet.

Gerrit gaat gemist worden! In eerste plaats door zijn grote liefde Yvonne, hun (klein-) kinderen en de velen die het voorrecht hebben gehad Gerrit gekend te hebben.