Voorwaarden

  1. Bij toetreding tot de vereniging wordt het lid gewezen op de publicatie van de statuten en het huishoudelijk reglement op de website van de vereniging. Het lid kan een papieren exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij het secretariaat.
  2. Een lid is gehouden een adreswijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat van de vereniging door te geven.
  3. De leden van de vereniging betalen een contributie die door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, wordt vastgesteld.
  4. De contributie wordt, vooraf, per maand, per kwartaal, per half- of per jaar betaald.
  5. De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd volgens de door het lid gekozen periode. Als het lid ervoor kiest om per factuur te betalen kan er alleen per jaar worden betaald en wordt er per factuur €2,50 administratie kosten in rekening gebracht.
  6. Indien een lidmaatschap aanvangt na 1 januari van een jaar, is het nieuwe lid over de resterende maanden van dat jaar contributie verschuldigd.
  7. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
  8. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging tegen het einde van het lidmaatschapsjaar voor 1 december van dat jaar.
  9. Wanneer een lidmaatschap in de loop van het lidmaatschapsjaar eindigt door schriftelijke opzegging met als reden verhuizing naar een woning buiten het bezit van Wonen Zuid, is het ex-lid geen contributie verschuldigd vanaf de eerste van de maand volgende op de maand waarin het lidmaatschap is beëindigd.